Ανακοινώσεις  
Διάλεξη Β. Γκίκα 24-01-2018 (24/01/2018)
Εξετάσεις Χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 (23/01/2018)
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ανάληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (08/12/2017)
Διάλεξη Γ. Βέργου 20-11-2017 (20/11/2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ Χειμερ. Εξαμ. 2017-2018 (Α' Εξάμηνο) (06/10/2017)
 Π.Μ.Σ. Γεωχωρικές Τεχνολογίες 
Γενικά

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής T.E. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016 − 2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί, με το άρθρο 98 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) και ισχύει, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). 

 


Αντικείμενο – Σκοπός

(Περισσότερα...)